×

REGULAMIN warsztatów

 

Przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie ceramiki.

Przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z §IX Siła Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.

I PORZĄDEK 

1. Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je znalazłeś. 

2. Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na miejsce. 

3.   Przed odstawieniem na suszarnię podpisz swoją pracę - prace niepodpisane będą systematycznie usuwane. 

II OSTROŻNOŚĆ 

1.     Uważaj na prace innych osób. 

2.    Nie dotykaj prac, które nie należą do Ciebie. 

3.    Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac z suszarni, by nie zniszczyć prac innych osób. 

4.     Nie odsłaniaj prac przykrytych folią, jeśli nie masz pewności, że należą do Ciebie.  

III WYPAŁ PIECA 

 1.  Prace są wypalane po zapełnieniu pieca. 

 2. Rzeczy ponadgabarytowe, tzn. o wysokości powyżej 19 cm i średnicy od 29 cm wypalane są za dodatkową opłatą: 1 szt. = 30 zł 

IV ODBIÓR PRAC 

 1.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania prac, które nie zostaną odebrane w ciągu miesiąca od ich wykonania ulegają utylizacji. 

V PŁATNOŚCI 

 1. Rejestracja na zajęcia następuje poprzez wypełnienie formularza aplikacji Activ Now.

 2. Obowiązuje płatność miesięczna w formie: ilość zajęć pomnożona przez kwotę za pojedyncze zajęcia do uregulowania przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu. Opłata jest możliwa przelewem na konto organizatora lub za pośrednictwem TPay w aplikacji Activ Now.

Grupa 

Czas trwania

Koszt zajęć 

Koszt pojedynczych zajęć

dzieci

60 min

55 zł.x ilość zajęć w m-cu

60 zł

nastolatki

90 min

82 zł.x ilość zajęć w m-cu

90 zł

dorośli

120 min

110 zł.x ilość zajęć w m-cu

130 zł

warsztaty rodzinne

90 min

160 zł/ 2 osoby

-

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia zajęć w ciągu 28 dni w innej grupie na tym samym poziomie o ile nieobecność uczestnika została zgłoszona przez niego w systemie minimum 24h przed zajęciami. 

 2. Po uprzednim ustaleniu istnieje możliwość wydłużenia zajęć -30 zł za każde rozpoczęte 0,5h (od osoby) 

 3. Z tytułu świadczenia usług przez Studio Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać na rzecz Studio Osica Pottery miesięczną opłatę za przynależność do grupy stosownie do cennika dostępnego na stronie : https://osicapottery.blogspot.com/p/regulamin-warsztatow.html  oraz w Studio

 4. Brak zgłoszenia rezygnacji z zajęć przez Uczestnika lub Opiekuna nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat (nawet przy nieobecności na zajęciach). Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc (umowa trwa do ostatniego dnia następnego miesiąca).

 5. Istnieje możliwość wypalenia prac ulepionych poza pracownią wg cennika na kilogramy (ważone przed wypałem) lub objętościowo:  

  1. -  na biskwit (opłata minimalna 10 zł) 18 zł/kg 

  2. -  szkliwo niska temperatura (10650C) 26 zł/kg 

  3. -  szkliwo wysoka temperatura (12400C) 45 zł/kg

  4. -  prace małoformatowe na stojaku 20 zł/kg ważone razem ze stojakiem. 

  5. -  koszt wypału całego pieca wynosi 300 zł. 

  6. -  w przypadku prac płaskich (talerze, patery) gdy zajmują one całą półkę 70 zł za półkę 

 6. W przypadku wybuchu pracy biskwitowej, na skutek której dojdzie do zanieczyszczenia zostanie pobrana opłata w wysokości minimum 20 zł. Jeśli w wyniku wybuchu zostaną uszkodzone elementy pieca, klient zostanie obciążony kosztami naprawy. 

 7. Gdy ze względu na niewłaściwe nałożenie szkliwa na pracę, dojdzie do zanieczyszczenia półki i trwałego przyklejenia się pracy do płyty, zostanie pobrana opłata w wysokości od 30 zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od zniszczeń i kosztu czyszczenia płyty. W przypadku braku możliwości wyczyszczenia płyty, Klient obciążany jest kosztem całej półki w wysokości 460 zł. 

 8. Gdy ze względu na wybuch pracy lub niewłaściwe nałożenie szkliwa na pracę, dojdzie do zniszczenia pieca, koszt naprawy ustalony zostanie ze specjalistą, a Klient zostanie tą kwotą obciążony. 

VI   BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu studia. 

VII WIZERUNEK 

 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Studio Osica Pottery. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

 2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Studio Osica Pottery bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studio Osica Pottery, zajęć, wizerunku prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: 

! Polityka Prywatności LIBELLE.docx


IX SIŁA WYŻSZA

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

 4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. 

 5.  Zgodnie z § I pkt. 5 Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytorycznym. 

 6. W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

 7. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.

         

X ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca o cechach konsumenta (należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z jej działalnością zawodową) może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Organizatorowi. 

 2. Wyjątek stanowi sytuacja, w której świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta i został on poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia. 

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Uczestnika dokumentów potwierdzających zapis Uczestnika. 

 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: biuro@osicapottery.design. Dane kontaktowe: Libelle sp. z o.o. ul. Hoża 86/410; 00-682 Warszawa. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym z pozostałymi dokumentami oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 4 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 


XI Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  

  2. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  

  3. Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko

Adres

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy  

 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………….. 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….  

  

 

…………………………………… 

      Podpis

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić 

podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług 

podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

 

Uczestnik / Opiekun……………….……….                                                    Organizator .........................................      

 

 

logo.png

 

 

 

ZASADY BHP W STUDIU 

 

1.  Narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, używamy zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.

2.  Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z ostrymi narzędziami.

3.  Zabronione jest bieganie po pracowni.

4. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.

5. Podczas warsztatów stosujemy się do poleceń instruktora.

6. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącemu warsztaty.

7. Studio Osica Pottery informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studio Osica Pottery. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

8. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

9.  Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie za pomocą suchego pędzla lub gąbki umieścić w miseczce z wodą.

10.  Kontakt ze szkliwami i szkliwienie
• szkliwo jest substancją chemiczną
• podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności. Nie jemy i nie pijemy podczas pracy ze szkliwem.
• po zakończeniu szkliwienia jednym kolorem, natychmiast zamykamy pudełko i dokładnie myjemy pędzel – wstępne mycie odbywa się w pojemniku „Spłuczki“
• w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą wodą.
• w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza

 

 

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 OSICA POTTERY , Blogger